A little about me

การเลือกร้านที่ไว้ใจได้เป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้อาหารที่สั่งจะมาส่งตามจำนวน วันและเวลาจริงๆ การเลือกสั่งอาหารกล่องหรือข้าวกล่องจากร้านที่เป็นรูปแบบบริษัทสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ซึ่งอาจจะคุ้มค่ากว่าการเลือกร้านเล็กๆ โดยเฉพาะงานใหญ่ๆหรืองานสำคัญ อีกทั้งถ้างานใหญ่ควรเลือกร้านที่ทำข้าวกล่องโดยเฉพาะไม่ใช่ร้านอาหารที่รับทำข้าวกล่องเสริมเพราะประสบการณ์ในการทำอาจต่างกัน

Meet our awesome staff