A little about me

ทางเรามีอาหารหลากหลายราคา ถ้าหากผู้จัดงานมีงบประมาณต่อหัวหรืองบรวมทั้งหมดเป็นแนวทางจะสามารถสั่งอาหารได้ง่ายขึ้น และจะสามารถเลือกรูปแบบอาหารและปริมาณที่เหมาะสมได้รวดเร็วขึ้น

Meet our awesome staff