นโยบายธุรกิจ

การยกเลิก

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการติดต่อทาง Line:@armabox หรือโทรศัพท์ (0865524642)เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล

ในกรณีที่อาหารที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับอาหารแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนอาหารภายใน 2 ชั่วโมง (ดูด้านล่าง)

การสั่งซื้อซ้ำ

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้ออาหารซ้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่าย กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ท่าน

การสั่งซื้อโดยฉ้อฉล

เรามีขั้นตอนที่จัดเตรียมไว้สำหรับตรวจหาสัญญาณการสั่งซื้อโดยฉ้อฉล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ต้องสงสัยว่ามีการฉ้อฉล รวมทั้งสิทธิ์ในการปิดกั้นผู้ใช้/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและขาย ทางเราจึงอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและความจริงแท้ของคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ขั้นตอนที่ระบุข้างต้นไม่เสร็จสิ้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติตามวิจารณญาณของทางเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านทราบ

การคืนอาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย

ท่านสามารถคืนอาหารให้ทางเราได้ก็ต่อเมื่ออาหารดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย โดยต้องยื่นคำขอภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาจัดส่งอาหารให้แก่ท่าน ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนอาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายแก่ทางเรา โดยในกรณีนี้ ท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนอาหารได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:

อาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายเป็นอาหารที่ซื้อจากร้านของเรา (WWW.ARMABOX.NET)

ต้องแจ้งเรื่องขอคืนอาหารผ่านทางไลน์แอดหรือโทรศัพท์ โดยทางเราต้องได้รับเรื่องภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่จัดส่งอาหารให้แก่ท่าน เราอาจให้ท่านถ่ายภาพหรือวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานส่งมาให้เราตรวจสอบเบื้องต้น

ต้องส่งคืนอาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จ/ใบส่งของ

อาหารที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหายต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน)

นับจากเวลาที่ทางเราตอบรับคำขอคืนอาหาร เรามีสิทธิ์จะให้ทานส่งคืนอาหารมายังที่อยู่ที่กำหนดในทันที

ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าอาหารดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือเสียหายจริง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนอาหารใดๆ สำหรับอาหารที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนอาหาร (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่อาหารที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 6 ที่ระบุในข้างต้น

หลังจากตอบรับและยืนยันคำขอคืนอาหารของท่านแล้ว ทางเราจะจัดเตรียมพนักงานขนส่ง ให้เดินทางไปรับอาหารนั้นๆ จากที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อนำอาหารส่งคืนแก่ทางเรา ค่าขนส่งในการเดินทางไปรับอาหารจะถูกหักจากยอดเงินของท่านในกรณีที่อาหารที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 6 ที่ระบุในข้างต้น

การส่งคืนอาหารที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

หากอาหารได้รับการจัดส่งไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้งให้ทางเราทราบภายใน 6 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทางเราจะตอบรับคำขอของท่านและแนะนำขั้นตอนที่เหมาะสมในการส่งคืนอาหารแก่ทางเรา โดยท่านสามารถเลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเลือกเปลี่ยนอาหารได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:

อาหารที่จัดส่งไม่ใช่อาหารที่ท่านสั่งซื้อ

ต้องส่งคืนอาหารที่จัดส่งไม่ถูกต้องในสภาพยังไม่เปิดและไม่ผ่านการรับประทาน โดยที่บรรจุภัณฑ์เดิม รวมถึงอุปกรณ์เสริมและวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดยังสมบูรณ์ครบถ้วน

ต้องส่งคืนอาหารที่จัดส่งไม่ถูกต้องมายังที่อยู่ที่กำหนดภายใน 1 วัน นับจากวันที่ทางเราตอบรับคำขอคืนอาหาร

ฝ่ายตรวจสอบของเราจะทำการยืนยันว่าอาหารดังกล่าวเป็นอาหารที่จัดส่งไม่ถูกต้อง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนอาหารใดๆ สำหรับอาหารที่ส่งคืนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนอาหาร (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่อาหารที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 4 ที่ระบุในข้างต้น

หลังจากทางเราตอบรับและยืนยันคำขอคืนอาหารของท่านแล้ว ทางเราจะจัดเตรียมพนักงานขนส่ง ให้เดินทางไปรับอาหารนั้นๆ จากที่อยู่จัดส่งที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อของท่าน (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) เพื่อนำอาหารส่งคืนแก่เรา ค่าขนส่งในการเดินทางไปรับอาหารจะถูกหักจากยอดเงินของท่านในกรณีที่อาหารที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุในข้างต้น โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อ 4 ที่ระบุในข้างต้น

ข้อควรทราบเพิ่มเติม

สิทธิ์ในการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนอาหารใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

ท่านต้องดูแลอาหารอย่างเหมาะสมที่สุด และส่งคืนอาหารในสภาพเดิมโดยไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายใดๆ

ท่านตกลงที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนอาหารมายังที่อยู่ที่กำหนด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่ท่านเลือกขอคืนเงิน ทางเราจะส่งคืนเงินตามจำนวนทั้งหมดที่ท่านได้ชำระไว้ โดยหักค่าขนส่งและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน

ไม่รับคืนอาหารประเภทบริโภคภัณฑ์ อาหารที่เน่าเสียได้ หรืออาหารที่ได้รับผลกระทบด้านสุขอนามัยแล้ว

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนอาหารในกรณีที่อาหารไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนอาหารนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนอาหารสำหรับอาหารส่งคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนอาหาร (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่อาหารที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

สินค้าในตะกร้า

ไม่มีสินค้าในตะกร้า